Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?


FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, hayvansal ürünler, bozulabilir bitkisel ürünler, uzun raf ömrüne sahip ürünler, katkı maddeleri, vitaminler ve benzeri gıda katkı maddelerini işleyen veya üreten gıda üretici firmaların gıda güvenliği sistemlerinin belgelendirilmesi için tasarlanmıştır.

Bu sistem 2010 yılında Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından onaylanmıştır. FSSC kısaltması, gıda güvenliği sistemi belgelendirme anlamına gelen İngilizce Food Safety System Certification ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Gıda güvenliği, sadece insan sağlığının önemi yüzünden değil, aynı zamanda uluslararası ticaret üzerindeki etkisi yüzünden de küresel bir sorundur. Gıda üretimi ve tedari faaliyetlerinin küreselleşmesi, gıda zincirlerini daha uzun ve daha karmaşık hale getirmektedir ve gıda güvenliği risklerini arttırmaktadır.

Etkili ve uyumlaştırılmış gıda güvenliği sistemleri, tedarik zincirinin her bir noktasında gıdaların güvenliğini ve uygunluğunu yönetmek zorundadır. Bu nedenle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), gıda zincirindeki tüm işletmeler için geçerli olan ve bu şekilde zincirin bütünlüğünü sağlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını geliştirmiştir.

Bu gelişmeye paralel olarak diğer yandan, zincirin önceki bağlantılarında gıda güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli tüm önlemlerin alındığına yönelik bir güven oluşturmak için, gıda güvenliği sistemlerinin uyumlaştırılmış belgelendirilmesine gerek duyulmaktadır. Bu nedenle ISO tarafından, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için koşulları içeren teknik şartname geliştirmiştir (ISO 22003).

Bu gelişmeler sonrasında gıda üreticilerinin ve perakende firmalarının gereksinimlerini karşılayan genel kabul görmüş bir gıda güvenliği belgelendirmesine olan ihtiyaç artmıştır. Bunun sonucu olarak, Avrupa Birliği ülkelerinde, gıda üretiminde iyi uygulamalar için gereklilikleri belirleyen ve müşteri gereksinimlerini karşılayan bir teknik şartname hazırlanmıştır.

Bu uygulama, gıda güvenliği sisteminin önemli bir parçasıdır ve British Standard Institution (BSI) tarafından BSI-PAS 220 şartnamesi olarak yayınlanmıştır.

Sonraki adımda, ISO 22000 ve BSI-PAS 220 standartlarını içeren gıda üreticilerinin gıda güvenliği sistemleri için ISO tarafından bir uygulama klavuzu hazırlanmıştır (ISO 22004). Bu yeni standardın amacı, gıda zincirindeki gıda güvenliği sistemleri için belgelendirme gerekliliklerini ve yöntemlerini uyumlu hale getirmek ve içerik açısından karşılaştırılabilir güvenilir bir gıda güvenliği belgesi verilmesini sağlamaktır.

 

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO tabanlı bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Bu yüzden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve başka ISO tabanlı yönetim sistemleri ile çok kolay bir şekilde entegre olabilmektedir.

FSSC 22000 Belgesi’ne sahip olmanın firmalara kazandırdığı en büyük fayda risk yönetimidir. Bu sistemin oluşturulması ile, sistemi sürekli olarak yönetmek, izlemek, doğrulamak ve iyileştirmek için güvenli üretim yapılacak bir ortam ve bir yönetim sistemi oluşturulmakta ve firmada gıda güvenliği riskleri etkin bir şekilde yönetilmiş olmaktadır.

Bunun yanı sıra FSSC 22000 Belgesi sayesinde firma mevcut müşterilerini korumuş olmaktadır. Yapılan istatistiklere bakılırsa, FSSC 22000 Belgesi’ne sahip her dört firmadan biri, tedarikçi firmalarının da belge almasını talep etmektedir.

Ayrıca FSSC 22000 Belgesi sayesinde firmalar pazar erişimlerini arttırmaktadır. Bugün büyük perakendeci firmalar ve çok uluslu üretici firmalar, iş yaptıkları tedarikçi firmaların belgelendirilmesini talep etmektedir. FSSC 22000 Begesi’ne sahip olmak, bu firmalara veya tedarikçilerine, ürünleri için büyük bir pazar yaratmaktadır.

Nihayet FSSC 22000 belgesine sahip olmanın bir faydası da bu konuda çıkarılan yasal düzenleme esaslarına kolay uyum sağlamaktır. Bugün dünyanın her yerinde ülkeler gıda güvenliği düzenlemelerinde değişiklikler yapmaktadır. FSSC kriterleri firmaların bu yöndeki bütün gereksinimlerini karşılayacak özelliktedir.

 

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Önemli?


İşletmeler eğer FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne göre belgelendirilmek istiyprsa, öncelikle bu standardı uygulamaya başlaması gerekmektedir. Aslında bu sadece belgelendirme için gerekli değildir, aynı zamanda FSSC Belgesi, gıda güvenliği sisteminin çok önemli bir bileşenidir. Yüksek kalitede ve iyi hazırlanmış bir dokümantasyon çalışması yapmak, etkili bir gıda güvenliği sisteminin birinci koşuludur. FSSC 22000 Belgesi, işletmelere saygınlık ve rekabet avantajı getirmektedir.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bu çerçevede, aşağıda sayılan bir dizi standart yayınlanmıştır:

  • TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki herhangi bir organizasyon için gereksinimler
  • TSE ISO/TS 22002-1 Gıda güvenliğinde ön koşul programları - Bölüm 1: Gıda imalatı
  • TSE ISO/TS 22002-2 Gıda güvenliğinde ön koşul programları - Bölüm 2: Yiyecek içecek servisi
  • TSE ISO/TS 22002-3 Gıda güvenliğinde ön koşul programları - Bölüm 3: Çiftçilik
  • TSE ISO/TS 22002-4 Gıda güvenliğinde ön koşul programları - Bölüm 4: Gıda ambalajı imalatı
  • TSE ISO/TS 22003 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
  • TS ISO 22004 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - ISO 22000 uygulama kılavuzu
  • TS EN ISO 22005 Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik - Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesinin temel prensipleri ve genel özellikleri

Günün değişen ihtiyaçları, gelişen teknolojiler ve yeni yöntemler paralelinde söz konusu standart revize edilmektedir. En son revizyon 2018 yılında gerçekleştirilmiştir ve bugün yürürlükte olan sürümü FSSC 22000:2018 sürümüdür.

 

Sonuç


FSSC 22000 standardında bir takım gerekliliklere uymak zorunludur. Örneğin herşeyden önce işletme üst yönetimi tarafından oluşturulan genel bir gıda güvenliği politikası olmak zorundadır. İşletmenin gıda güvenliği hedefleri bu politikaya uygun şekilde belirlenmiş olmalıdır. İşletme belgelendirme kapsamında sistemin performans kayıtlarını tutmak zorundadır. İşletme, müşteriler, tedarikçi firmalar, resmi merciler ve diğer üçüncü taraf kişi ve kuruluşlar ile etkili iletişim sağlamak zorundadır. İşletme içinde acil durum planları hazırlanmış ve test edilmiş olmalıdır.

Sistemin performansını değerlendirmek amacı ile yönetimin gözden geçirme toplantıları yapılmak zorundadır. Üst yönetim, sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve yeterli bir altyapı kurmak için uygun çalışma ortamı dahil yeterli kaynakları sağlamak zorundadır.

FSSC 22000 standardının uygulanmasında önemli bir gereklilik de işletmenin HACCP ilkelerine uymalarıdır. HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, gıda üretiminde hammadde temininden başlayarak tüm faaliyetlerde, kimyasal, biyolojik ve fiziksel kritik tehlike noktalarını tespit etmek, bunları kontrol altına almak ve güvenli gıda üretimi sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir sistemdir.

FSSC 22000 sisteminde bir gereklilik de, ürünleri tanımlanması için işletmede izlenebilirlik sisteminin kurulmasıdır. Keza işletmede düzeltici bir eylem sistemi kurmak ve uygun olmayan ürün kontrolleri yapmak zorunludur. Beklenmedik durumlarda ürünlerin piyasadan geri çekilmesine yönelik süreçler belirlenmiş olmalıdır. Nihayet sistemin etkin kullanımı takip etmeye yönelik izleme ve ölçüm yöntemleri belirlenmiş olmalı ve iç denetim programları geliştirilmelidir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.