Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Nedir?


Risk yönetimi bugünün iş dünyasında işletmeleri en fazla ilgilendiren ve en fazla endişe duymalarına neden olan bir faktördür. Genel olarak risk, stratejik kararların itici gücü olabilir, veya işletmelerdeki belirsizliğin bir nedeni olabilir, ya da basitçe işletmenin faaliyetlerinin bir sonucu olabilir.

Ancak işletme genelinde risk yönetimi yaklaşımı, işletmenin her türlü riskin, süreçler, faaliyetler, ürünler ve hizmetler üzerindeki potansiyel etkilerini göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir.

Son yaşanan küresel finansal krizler, yeterli risk yönetiminin önemini bir kere daha göstermiştir. Bu noktada Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından tasarlanan ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standardı başta olmak üzere yeni risk yönetimi standartları yayınlanmıştır. ISO 31000 standardı, kurumsal risk yönetimi uygulanmasına yönelik yapısal bir yaklaşım getirmektedir.

Bugün bütün işletmelerin, hedeflere ulaşmak ve istenen düzeyde bir verimlilik elde etmek için bu yolda ortaya çıkan riskleri anlama ihtiyacı bulunmaktadır. İşletmeler süreçleri ve faaliyetleri dahilindeki genel risk seviyesini bilmek zorundadır. Önemli riskleri tanımaları, önceliklendirmeleri ve kritik kontrol yöntemlerini tespit etmeleri önemlidir. Başarılı bir risk yönetiminden elde edilen başlıca sonuçlar, uyumluluk, güvence ve gelişmiş karar alma süreçlerini içerir.

Etkili bir risk yönetimi uygulaması, bir dizi prensip tarafından desteklenen bir süreçtir. Başarılı bir risk yönetimi girişimi, işletmedeki risk düzeyi ile orantılı olmalıdır. Yani işletmenin büyüklüğü, niteliği ve karmaşıklığı burada önemli faktörlerdir. Aynı zamanda diğer kurumsal faaliyetlerle uyumlu olmalı ve dinamik olarak değişen koşullara duyarlı olmalıdır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standardı 2009 yılında yayınlanmıştır ve risk yönetimi ilkelerinin uygulanması bakımından uluslararası kabul görmüş bir standarttır.

 

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi, işletmelerin riskleri etkin bir şekilde tanımlamaları ve etkilerini düşürmeleri için bir risk yönetimi stratejisi geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde işletmelerin, hedeflerine ulaşmaları ve varlıklarını korunmaları mümkün olmaktadır.

ISO 31000 sisteminin genel hedefi, çalışanların ve paydaşların riskleri takip etme ve yönetmenin öneminin farkında olduğu, bir risk yönetimi kültürü geliştirmektir. Bu standardın uygulanması, işletmelerin bir yandan çeşitli riskler ile ilgili olumlu fırsatları ve olumsuz sonuçları görmelerine yardımcı olurken, bir yandan da kaynakların tahsis edilmesinde daha bilinçli olmak ve yönetimde daha etkili karar almalarına olanak sağlamaktadır. Dahası, işletmelerin etkin yönetiminde ve performansının iyileştiilmesinde bu standart, aktif bir bileşen olmaktadır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi sayesinde işletmeler, olası tehlikeleri önceden tespit etmekte, bu tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda işletmeye vereceği zararları önceden hesaplamakta, riskleri yaşamamak için gerekli önlemleri önceden almakta, önlenmesi mümkün olayan riskler için kabul edilebilir değerler öngörmekte ve risk gerçekleştiği zaman neler yapılması gerektiğini önceden planlamaktadır.

Doğru yapılmış bir risk değerlendirmesi, risklerin anlaşılması, sonuçlarını öngörülmesi ve meydana gelme olasılıklarını belirlenmesi açısından önemlidir ve bu yönde alınacak kararlara dayanak teşkil etmektedir.

 

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Neden Önemli?


ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standardının birçok ilkesi, daha önce bu konuda yayınlanan standartlar ile benzerlikler göstermektedir. Bununla birlikte, ISO 31000 standardı, yeni bir risk tanımı getirmekte ve 11 risk prensibi sunmaktadır. Bu risk prensipleri şunlardır:

 • Risk yönetimi değer yaratır
 • Risk yönetimi, işletmenin süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır
 • Risk yönetimi, karar vermenin bir parçasıdır
 • Risk yönetimi, güvensizliği açıkça ele almaktadır
 • Risk yönetimi, sistematik, yapılandırılmış ve programlanmıştır
 • Risk yönetimi, mevcut en iyi bilgilere dayanmaktadır
 • Risk yönetimi, uyarlanmıştır
 • Risk yönetimi, insani ve kültürel faktörleri dikkate alır
 • Risk yönetimi, şeffaf ve kapsayıcıdır
 • Risk yönetimi, dinamik, tekrarlamalı ve değişime karşı duyarlıdır
 • Risk yönetimi, sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırır

ISO 31000 standardının amacı, risk yönetiminin uygulandığı işletmede bir risk yönetimi çerçevesi oluşturmak için genel kurallar sağlamaktır. Bu standart, boyutlarına ve sektörlerine bakılmaksızın bütün işletmeler için geçerlidir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi, risk yönetimi ile ilgili şu üç temel düzenlemeyi esas almaktadır:

 • ISO 31000:2009 Risk yönetimi - Uygulamaya ilişkin ilkeler ve kurallar
 • ISO Guide 73:2009 Risk yönetimi - Sözlük
 • ISO/IEC 31010:2009 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri

Bu standartlar ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS ISO 31000 Risk yönetimi - Kurallar
 • TSE ISO Guide 73 Risk yönetimi - Terimler ve tarifler
 • TS EN 31010 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri

ISO 31000 standardı, en son 2018 yılında revize edilmiştir. Bu nedenle bugün yürürlükte olan sürümü ISO 31000:2018 sürümüdür. Bu sürüm, bir önceki sürüme göre daha stratejik bir rehberlik sağlamaktadır. Hem üst yönetimin katılımı hem de risk yönetiminin işletmeye entegre edilmesi daha fazla ön plana çıkarılmıştır. Bu son sürümde, risk yönetimine olan bağlılık, işletme içinde uygun seviyelerde yetki, sorumluluk ve hesap verebilirlik ve gerekli kaynakların risk yönetimi için ayrılması gibi esaslar yer almaktadır.

 

Sonuç


ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standardına göre risk yönetimi faaliyetleri, işletme yapısının, süreçlerinin, hedeflerinin, stratejisinin ve faaliyetlerinin bir parçasıdır. Risk yönetimi değer yaratmaya daha fazla odaklanmaktadır. Temel amaç, işletme içinde ortak bir dil oluşturmak ve faaliyetleri daha net ve kolay hale getirmektir.

Riskler bir işletmeyi kısa, orta ve uzun vadede etkileyebilir. Bu riskler genelde işletmenin faaliyetleri, stratejileri ve iş yapma yaklaşımları ile ilgilidir. Strateji, işletmelerin uzun vadeli amaçlarını ortaya koyar. İş yapma yaklaşımları, işletmelerin değişime nasıl ulaşmak istediklerini tanımlar. Faaliyetler ise işletmelerin süregiden rutin faaliyetleridir.

Risk ve risk yönetiminin birçok tanımı vardır. ISO Rehber 73’e göre risk, belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisidir. Bu etki olumlu, olumsuz veya beklenenden sapma şeklinde olabilir. Risk, bir olay, koşullardaki bir değişim veya beklenmedik sonuçlar şeklinde ortaya çıkar. Bu tanımlamalara göre riskler ve hedefler birbirleri ile ilişkilidir. Risk değerlendirmesi, risklerin tanımlanmasını içerir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi standardına, risk yönetimi sürecini başarılı bir şekilde uygulamak, desteklemek ve sürdürmek isteyen işletmeler için bir yapı oluşturmaktadır.

Risk yönetimi süreci şu faaliyetlerin koordineli yürütülmesini gerektirmektedir:

 • Risklerin tanınması veya tanımlanması
 • Risklerin sıralanması veya değerlendirilmesi
 • Önemli risklere cevap vermesi (katlanmak, tedavi etmek, aktarmak veya bitirmek)
 • Kaynakların kontrol edilmesi
 • Reaksiyonların planlanması
 • Risk performansının izlenmesi ve raporlanması
 • Risk yönetiminin gözden geçirilmesi

ISO 31000 standardı, bir risk yönetimi uygulama çerçevesinin bileşenlerini açıklamakta ve risk yönetimi sürecinin uygulanmasında atılması gereken temel adımları içermektedir. ISO 31000 çerçevesinin ilk bileşeni, yönetim tarafından yetki verilmesi ve taahhüt edilmesidir. Bunu bir çerçeve oluşturma, risk yönetimi uygulama, izleme, gözden geçirme ve geliştirme takip etmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.