Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tüm sektörlerden çok çeşitli işletmelerin faaliyetlerine ait bir standart belirlemek için tasarlanan sistematik bir standarttır. ISO 9001'de temel olarak amaç işletmelerin üretim süreçlerini bir düzene sokmaktadır.

İşletmeler böylece gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında daha fazla kontrol sahibi olmakta, faaliyette çalışan herkes, ne yaptığı konusunda daha net bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır.

İş performansını ve verimliliğini yükseltmek ve geliştirmek isteyen herhangi bir sektörde, herhangi bir boyuttaki bütün işletmeler tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulabilir ve ISO 9001 Belgesi alınabilir.

Eğer bir işletmeye ait ürün üzerinde ya da hizmetlerin pazarlanması sırasında ISO 9001 kalite yönetim sistemi logosu yer alıyorsa, müşterilerin söz konusu bu işletme ile iletişim kurma olasılıkları çok fazla yüksektir. Bu konu hakkında gerçekleştirilen bir çok araştırma neticesinde; ISO 9001 kullanan işletmeler, bu standartlara riayet etmeyen işletmere göre çok daha fazla kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda söz konusu işletmeler iş verimliliği ve satış konusunda da daha fazla yetkinliğe sahip olmaktadırlar.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İşletmelere Ne Gibi Yararlar Sağlar?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, işletmenin kendisine, müşterilere ve çalışanlara birçok yönden fayda sağlamaktadır.

Bir işletme ISO 9001 standartını uygulayarak;

 • Pazar paylarını büyütmekte, rekabet güçlerini arttırmakta ve işletme verimliliğini yükseltmekte,
 • Kaynak yönetiminin geliştirilmesi dahil işletmede daha etkin bir zaman yönetimi uygulamakta,
 • Yinelenen sorunlarda harcanan emek, zaman ve para harcanmalarında tasarruf etmekte, ve
 • Problemler ile ilk karşılaşıldığı zaman kalıcı çözümler üretebilmektedir.

Müşteriler, bu sistem sayesinde,

 • İşletmelerin problemlere, çözüm amaçlı olarak tutarlı, güvenilir ve uygun faaliyet gösterdiğine inanmakta,
 • Müşteri geri bildirimleri için proaktif davrandığını ve müşteri ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını görmekte, ve
 • Müşteri problemlerinin, çoğu kez müşteri farkına varmadan hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüldüğüne ikna olmaktadır.

Nihayet bu sistem sayesinde firma çalışanları,

 • Gelişen iş performansına bağlı olarak iş güvenliğinin yükseldiğine inanmakta,
 • Çalışanlar, işletmede hangi işlerin yapılacağı ve bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda net olmakta ve bu sayede iş tatmini duymakta, ve
 • İşletmede uygulanan geliştirilmiş eğitim kapasiteleri sayesinde çalışanların moral ve motivasyonları yükseltmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınırken, ilk değerlendirme aşamasında, önce işletme içinde organizasyonel faaliyetlerde uygunsuz görülen alanlar belirlenir. Sonra gereksinimleri karşılamak için iyileştirme alanları tespit edilir. Arkasından belgeleri derlemek için bilgiler toplanır.

Bundan sonraki adım doküman hazırlama aşamasıdır. Bu aşamada elde edilen bilgiler ışığında, yürütülmekte olan olan işlere uygun dokümanlar hazırlanır.

Nihayet sürecin son adımı ISO 9001 belgesinin hazırlanmasıdır. Sunulan dokümanların bütün koşulları sağladığı anlaşıldığı zaman, işletme ISO 9001 belgesi almaya hak kazanır.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Neden Önemli?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulayan işletmeler, bu sayede faaliyet kazançlarında yüzde 60’a varan oranlarda iyileştirme sağlamaktadır. İşletmeler bir yandan yeni pazarlara açılırken, bir yandan da faaliyetlerini daha karmaşık alanlara kaydırma imkanı bulmaktadır.

ISO 9001 standardı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ve bir işletmenin ISO 9001 Belgesi alması için kalite sisteminde yerine getirmesi gerekli bir takım gereksinimleri açıklayan bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 9000 serisinde yayınlanan birkaç standart bulunmaktadır, ancak ISO 9001, belgelendirme gerektiren tek standarttır. Bugün yürürlükte olan sürümü ISO 9001:2015 sürümüdür.

ISO 9001 standardı, işletmelerin bir yandan yasal yükümlülükleri yerine getirmelerinde bir yandan da müşterilerinin ürün ve hizmet gereksinimlerini karşılamalarında yardımcı olmaktadır. Genel olarak işletmeler, bir bütün olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır. Ancak bu sistemin temel amacı, işletmedeki ve veya bir departmandaki performansı iyileştirmeye yöneliktir.

ISO 9001 standardını kurmak açısından işletmenin büyüklüğünün bir önemi yoktur. İşletmenin boyutu ne olursa olsun bu standart uygulanabilir. Benzer şekilde işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğinin de bir önemi yoktur. Keza işletme hizmet sektöründe de olsa üretim sektöründe de olsa ISO 9001 Belgesi alabilir. Ancak bazı sektörlere özgü ve tamamen ISO 9001 standardı üzerine kurulu başka standartlar da bulunmaktadır.

ISO 9001 standardı süreç temelli bir standarttır ve ürün veya hizmetin kalitesini tanımlamaz. Esas olarak süreçlerin kontrol edilmesine yönelik bir standarttır. Ancak nihai ürünü, arzu edilen sonuçları karşılamak zorundadır.

ISO 9001 Belgesi, kişilere değil işletmelere verilen bir belgedir. Kişiler eğitimini aldıkları takdirde ISO 9001 sertifikalı denetçi olabilirler. Bu belge sayesinde işletmeleri bu standart kriterleri çerçevesinde denetleyebilirler.

ISO 9001, bir üyelik grubu değildir. İşletmeler, ISO 9001 adı verilen bir gruba girmiş olmamaktadır. İşletme öncelikle ISO 9001 standartlarına uygun olarak faaliyetlerini düzenlemeli, arkasından bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek denetimden geçmelidir. Denetimleri başarı ile geçen işletmelere üç yıl geçerli olmak üzere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi teslim edilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kısaca, bir işletmenin ana faaliyet alanında kullandığı, planlama ve üretim çalışmaları için geçerli olan, politikalar, süreçler ve prosedürler bütünüdür. Örneğin bir işletmenin müşteri gereksinimlerini karşılama yeteneğini etkileyebilecek alanlar için bu standartların uygulanması önemlidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi konsept olarak oldukça basittir. Genel olarak şu hususların tamamlanması aranır:

 • Ticari lisanslar, kılavuzlar, müşteri gereksinimleri ve seçilen yönetim sistemi standartları dahil olmak üzere bütün gereksinimlerin tanımlanması
 • Bütün gereksinimlerin karşılandığından emin olunması
 • Çalışanların ISO 9001 gereklilikleri konusunda uygulanabilir eğitim aldıklarının onaylanması
 • Faaliyetler ile ilgili süreçlerin, etkileşimlerin, girdilerin ve çıktıların belirlenmesi
 • Sistem gereksinimlerinin karşılandığına dair kayıtların tutulması
 • Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Sistemdeki değişikliklerin planlanlanması ve bu değişikliklerle ortaya çıkan risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Sistemin analiz edilmesi ve olası uygunsuzlukların düzeltilmesi için iç ve dış denetimlerin yapılması
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi

 

Sonuç


Genelde kalite yönetim sistemleri için birçok pek tanımlama yapılmaktadır. Bunların hepsinde de ortak nokta, tekrarlanabilir, ölçülebilir ve sürekli gelişen bir sistemin kullanılmasıdır. ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi standardına göre, daha iyi bir ürün veya hizmet sunmanın yolu, prosedürler, uygulama talimatları, politikalar ve formlar gibi belgelenmiş bilgilerle desteklenmiş bir yapıdan geçmektedir. Burada kilit nokta, belirtilen kalite hedeflerine ulaşmak için, sistemin yürütülmesinde görev alan bütün çalışanlara, beklentileri, sorumlulukları ve eylemleri tanımlayan belgelenmiş, anlaşılabilir ve uygulanabilir talimatlar sağlamaktır. Burada en önemli nokta, sistemin gerekliliklere uygun olmasını sağlamak amacı ile yapılacak iç ve dış denetimlerdir.

Kuruluşumuz, sağlam teknolojik altyapısı, eğitimli ve konularında uzman kişilerden oluşan çalışan kadrosu ile müşterilerine, diğer bir çok sistem belgelendirme hizmetlerinde olduğu gibi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nde de belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu söz konusu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşların yayınlamış olduğu tüm standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören metodlara ve de yürürlükte olan yasal mevzuatlara uymaktadır. Kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermek vazgeçilmez prensibimizdir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.