Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

BSCI Belgesi

BSCI Belgesi Nedir?


BSCI sistemi (Business Social Compliance Initiative, İşletme Sosyal Uyumluluk Girişimi), Dış Ticaret Birliği tarafından tasarlanmış özel bir sistemdir. Bu sistem tasarlanırken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan iş ve işçi güvenliği standartları temel alınmıştır.

Amacı tedarik zincirinde yer alan işletmelerin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik etmektir. Bu şekilde sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemektir.

BSCI sisteminin temel ilkeleri şunlar olmaktadır:

 • Yasalara uygunluk (yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işletmelerde uygulanıyor olması gerekmektedir)

 • Çalışma saatlerinin yasal olması (çalışma saatlerinin, yürürlükte olan İş Kanunu’nda açıklanan kriterlere uygun olması gerekmektedir)

 • Tazminatlarda adil olunması (işten çıkarılan işçinin tazminat hesaplamalarının ilgili yasal düzenleme esaslarına uygun olması gerekmektedir)

 • Çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesi (yasal olarak çocuk işçi çalıştırmak yasaktır ve işletmelerde kayıtsız çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesi gerekmektedir)

 • Zorla çalıştırmanın önlenmesi (bu durumda yasalarda öngörülen cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir, rızası olmadan bir işçi zorla çalıştırılamaz ve istemediği bir işte tutulamaz)

 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı (çalışanların sendikal faaliyetlere katılma hakkı vardır ve bu hak hiçbir şekilde engellenmemelidir)

 • Her tür ayrımcılığın önlenmesi (farklı dinlerden veya farklı kültürlerden olan çalışanlara, ibadet saatlerine uygun izinler verilmelidir, ayrıca çalışanlar arasında bir nedenle kayırma yapılmamalıdır)

BSCI sistemi, küresel tedarik zincirinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini taahhüt eden işletmeler için tasarlanmış iş odaklı bir girişimdir.

2003 yılında, Dış Ticaret Birliği tarafından küresel tedarik zincirinde sosyal uyumluluk sağlamak isteyen işletmeler için tutarlılık ve uyum sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Bu girişim ile işletmelerin davranış kuralları ve izleme sistemleri için ortak bir platform oluşturulmuş olmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar 2004 yılında tamamlanmıştır ve sistem o zamandan beri dünya genelinde uygulanmaya başlamıştır. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştiren BSCI kapsamına, 2011 yılında, sürdürülebilirlik dahil edilmiş ve daha güçlü bir organizasyon yapısı benimsenmiştir.

BSCI Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


BSCI sistemine katılan işletmeler, özellikle şu konularda büyük avantajlar elde etmektedir:

 • İşletmeler, tedarik zincirindeki çalışma koşullarını iyileştirmek için etkili ve köklü bir sistem kullanmış olmaktadır

 • Tedarik zincirinin tutarlı bir şekilde izlenmesini sağlamak için çok çeşitli dillerde hazırlanan kapsamlı denetim araçlarına erişmektedir

 • BSCI onaylı uluslararası denetim şirketleri ağına erişerek yüksek kalitede denetim hizmetleri almaktadır

 • Denetim verilerinin bir arada tutulduğu tedarikçi veri tabanına ulaşabilmekte, bu şekilde aynı işyerinde yapılan birden fazla denetimden kaçınarak zaman ve para tasarrufu yapmaktadır

 • Avrupa’daki BSCI katılımcıları ve tedarikçileri için düzenlenen ortak eğitim faaliyetlerinden yararlanmaktadır

 • Avrupa ve tedarikçi ülke düzeyinde diğer işletmelerle işbirliği yapmaktadır

 • Sosyal uyumluluk alanındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve daha fazla geliştirmek imkanı bulmaktadır

 • Doğrudan BSCI sisteminin gelişimine katılmak imkanı bulmaktadır

 • Sosyal uygunluk alanındaki haberler ve olaylar hakkında düzenli bilgi sahibi olmaktadır

BSCI Belgesi Neden Önemli?


Mevcut BSCI sosyal davranış kuralları sistemi, üç ana bölümden oluşmaktadır:

 • Tüm ticari işletmeler için geçerli olan giriş, yorum, değerler ve uygulama

 • Daha spesifik olarak BSCI katılımcılarının iş ortaklarına hitap eden ilkeler, ve

 • Kuralların ayrılmaz bir parçası olan ve BSCI sisteminin yorumlanması ve uygulanması hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayan BSCI uygulama koşulları, BSCI referansı ve BSCI sözlüğü

BSCI sisteminin 1/2014 sürümü, 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

Dış Ticaret Derneği tarafından tasarlanan BSCI sistemi, insan refahı ve sosyal ekonomik büyüme için, uluslararası ticareti gerekli bir araç olarak kabul etmektedir. Kısaca BSCI davranış kuralları, katılımcıların inançlarını ve iş ortaklarına yönelik beklentilerini yansıtan bir ilke ve değerler kümesidir. Bu sistem, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri, OECD Kılavuzları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ve tavsiyeleri gibi uluslararası sözleşme esaslarını içermektedir ve tedarik zincirinde çalışma koşullarını iyileştirmek için uygun bir yapıya sahiptir.

BSCI sistemini onaylayan ticari kuruluşlar, bu belgede belirtilen ilkelere ve etki alanları dahilinde insan haklarına saygı duyma sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı olduklarını kanıtlamış olmaktadır.

BSCI katılımcıları, sosyal açıdan sorumlu iş ilkelerini güçlendirmek için iş ortakları ve paydaşları arasında yapıcı ve açık bir diyalog sürdürmektedir. Bu arada çalışanlar ve yönetim arasında kabul edilir endüstriyel ilişkilerin kurulmasının, sürdürülebilir işletmeler için anahtar olduğunu düşünmektedir.

Sonuç


Kısaca BSCI davranış kuralları, hem BSCI katılımcılarını, hem tedarik zincirindeki iş ortaklarını, hem de özellikle üretici firmaları kapsamaktadır. BSCI sisteminin sonunda yer alan ekler, sistemin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. BSCI kodları, bunlarla birlikte okunur ve yorumlanır. İşletmeler, tedarik zincirindeki rollerine ve sistem içinde izlenip izlenmeyeceklerine bağlı olarak, farklı uygulama koşullarına sahiptir.

BSCI davranış kuralları, dünya çapındaki iş ve çalışma ortamı koşullarını geliştirmeye odaklanan işletmeler için tasarlanmış ticari temelli bir girişimdir. Bu sayede tedarik zincirinde sosyal uygunluk sağlamak amacı ile işletmelere ortak davranış kuralları ve bütünsel bir sistem sunulmuş olmaktadır. Girişim katılımcıları, farklı sektörlerde ticari faaliyetler gerçekleştiren perakendeci ve ithalatçı firmalardır.

BSCI katılımcıları ve onların iş ortakları, tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, BSCI davranış kurallarının işletme kültürleri ile bütünleştirilmesi, bu konularda özenle hareket edilmesi ve risk ve etkilerin önceden tespit edilmesi için çaba göstermektedir.

Sorumluluk kavramı ve faaliyetlerde sorumlu davranma yaklaşımı, BSCI katılımcıları ve iş ortakları için sistemin temelini oluşturmaktadır.

BSCI sisteminde yer alan bütün işletmeler, çalışma koşullarını geliştirmeyi, paydaşlarla işbirliği yapmayı ve davranış kurallarını desteklemeyi taahhüt etmiş olmaktadır.

Esas olarak BSCI davranış kuralları, yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesini gerektirir. İşletme içinde etik ve sorumlu bir yaklaşım esastır. Bu durumda uluslararası ticaret kapsamında çalışanlar daha güçlü olmaktadır. Tüm ülkelerde geçerli olan Uluslararası Çalışma Örgütü karar ve direktifleri doğrultusunda hareket edilir. Aynı zamanda iş ve insan hakları konusunda, Birleşmiş Milletler ilke ve prensipleri ile uluslararası standartlar mutlaka dikkate alınmaktadır.

BSCI kuralları ve uygulama koşulları, imzalanma sonrasında işletmelerin sosyal sorumluluklarına yönelik yasal çerçeveyi sunmaktadır. İşletme denetlenecekse bu husus önemlidir. Çünkü denetimler ancak kurallar ve ilgili uygulama koşulları imzalandıktan sonra yapılabilir.

İşletmeler BSCI davranış kurallarını diğer dokümanlarla bütünleştirilmiş olarak ya da tek bir doküman olarak kabul edebilirler. Tedarik zinciri üzerindeki işletmeler kendi ortaklarının BSCI kurallarını imzalamalarını talep edebilirler. BSCI kurallarını ve uygulama koşullarını imzalamayan ve bunları taahhüt etmeyen iş ortakları için işletmenin bir politikası olmalıdır.

Sosyal sorumluk sahibi işletmelerin başarılı olmaları için, taahhütlerinde ciddi olmaları ve temel değerleri işletme kültürüne yerleştirmiş olmaları gerekmektedir. Her iki durumda da işletmelerin kısa ve uzun vadeli iş stratejilerini belirlemiş olmaları ve olası risklere yönelik kararları almış olmaları gerekmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, BSCI Belgesi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.