Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Nedir?

Hayvanlara verilen yemler uzun süredir, işlenmiş hayvansal gıda ürünlerinde potansiyel bir tehlike kaynağı olarak kabul edilmektedir. Yem üretim sektörü, tüketicilerin yeterince korunmasını sağlamak sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle de yemin kalitesi yaşamsal bir rol oynamaktadır. GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi bu amaca ulaşmanın bir yoludur.

Bu sistem, insan sağlığı için riskleri en aza indirmek amacı ile hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili hususları dikkate alarak, hayvanlar için bir yem güvenliği sistemi oluşturmak üzere geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, gıda güvenliğini sağlamak üzere, uluslararası gereksinimlerin ilgili yönlerini de dikkate almaktadır.

Ayrıca yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde asgari hijyen ve sanitasyon standartlarını ve kalite güvence ve yem güvenliği standartlarını ana hatları ile belirlemektedir. Esas olan hayvan kökenli güvenli, temiz ve sağlıklı yiyecekler üretmektir.

Hayvan yemleri, dünya genelinde hayvansal ürünlerin ekonomik olarak üretilmesini sağlayan küresel gıda sektöründe lider bir rol oynamaktadır. Üretilen yemler, çok çeşitli tarım koşullarında hayvanları beslemek üzere yiyecek, lif ve benzer şekillerde kullanılmaktadır.

Et, süt, yumurta ve diğer gıdaların verimli ve yoğun üretimi için, harmanlanmış ve dengeli yemler kullanmak gerekmektedir. Güvenli yem ürünleri, büyümenin ve üretimin her aşamasında yeterli beslenmeyi sağlayarak, çiftliklerin gıda güvenliğini sağlaması, üretim maliyetlerini düşürmesi, gıda kalitesini ve tutarlılığını sürdürmesi veya arttırması ve hayvan sağlığını ve refahını arttırması gerekmektedir.

Keza sadece gerekli miktarda biyolojik olarak kullanılabilen diyet besinleri sağlayarak, hayvan atıklarından kaynaklanan kirlilik potansiyeli azaltılmaktadır. GMP Plus sistemi, çevre güvenliğini sağlamak için, iyi planlanmış ve verimli atık yönetim sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Üretilen yem ürünlerinin ticari üretimi veya satışı 120’den fazla ülkede yapılmaktadır ve bu sektörde çeyrek milyondan fazla kalifiye işçi, teknisyen, yönetici ve profesyonel çalışmaktadır. Yılda 620 milyon tonun üzerinde yem üretilmektedir. Küresel yem sektörü, dünya nüfusu, kentleşme ve tüketici satın alma gücündeki artışlarla birlikte hacim ve değer olarak genişlemeye devam etmektedir.

Hayvan yemi ile ilgili gıda güvenliği tehlikeleri, biyolojik, kimyasal veya fiziksel kaynaklı olmaktadır. Tehlikenin boyutları, kaynağına, bulaşma şekline ve maruz kalma süresine bağlıdır. Bu nedenle yapılacak risk yönetimi, eksiksiz bir temele dayanmak zorundadır. Tehlikeler, kaynak malzemeler yanı sıra taşıma, depolama ve nakliye sırasında ürünlerin kirlenmesi yoluyla da ortaya çıkmaktadır.

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, ilk olarak 1992 yılında Hollanda’da, yem sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından tasarlanmıştır. Bu standart daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan kalite sistemleri ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları standardı ile birleştirilmiş ve bir belgelendirme sistemi haline getirilmiştir. Bu sistem yem üretim tesislerinde ürünlerin depolanması, taşınması, çalışanların nitelikleri ve süreçlerin tanımlanmasına yönelik birçok koşulu kapsamaktadır.

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere sayısız fayda sağlamaktadır. Örneğin GMP Plus yem güvenliği belgesine sahip işletmeler, kaliteli üretim yaptıklarını uluslararası alanda kanıtlamış olmaktadır. GMP Plus standardı, ulusal ve uluslararası başka standartları da kapsamaktadır ve işletmelerin risk değerlendirme ve kaliteli üretim anlayışına odaklanmalarına imkan vermektedir.

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ne sahip işletmeler, dünyanın her yerinde ürünlerini sunma ve rekabet edebilme gücüne sahip olmaktadır. Bu belge işletmelerin itibarını güçlendirmektedir.

Aynı zamanda bu standart, başka ulusal ve uluslararası programlara uyumluluk göstermektedir ve başka sistemlerle kolayca entegre olabilmektedir.

Nihayet belgelendirmenin sağladığı bir avantaj da yem üretim zincirinde izlenebilir olmayı arttırmasıdır. Bu şekilde güvenli, sağlıklı ve kaliteli hayvan yemleri üretilmesi ve bunların güvenli koşullarda hayvansal üretim yapan çiftliklere ulaştırılması sağlanmaktır.

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Neden Önemli?

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi kriterlerinin uygulanması ile hayvanlarda antimikrobiyal kullanımın gıda güvenliği üzerindeki etkileri düşürülmüş olmaktadır. Melamin, dioksinler ve dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB’ler) gibi yeni tanınan bir takım istenmeyen maddeler takip edilmektedir. Yemde genetiği değiştirilmiş organizmaların, bitkilerin ve enzimlerin varlığı kontrol edilmektedir. Yem üretiminde kullanılan yeni teknolojilerin, örneğin biyoyakıt üretiminin yan etkileri izlenmektedir. Bir yandan da yemde nanoteknoloji ürünlerinin kullanımı gibi yeni teknolojiler gelişmekte, su ürünleri sektörü için daha iyi su ürünleri yemleri aranmakta ve yemde istenmeyen maddelerin ve mikroorganizmaların tespit edilmesi gerekmektedir.

GMP Plus sistemi çerçevesinde yemleri tehdit eden tehlikeleri tespit etmek için şu kriterler kullanılmaktadır: tehlikenin insan sağlığı ile ilgisi, tehlikenin meydana gelme derecesi ve tehlikenin gıda ve yem alanındaki uluslararası ticaret üzerindeki etkisi.

Sistemin kapsadığı yem türleri şunlardır : bileşik veya tam yemler, tahıllar ve yağlı tohumlar, yağlar dahil olmak üzere meyve ve sebze yan ürünleri, otlar, saman ve silaj dahil yemler, doğrudan kurutulmuş ürünler, biyoyakıt yan ürünleri, gıda işleme yan ürünleri, eser elementler ve bağlayıcılar dahil olmak üzere mineraller, et ve kemik unu ve yağlar dahil olmak üzere hayvansal yan ürünler, balık unu, kabuklu deniz ürünleri, balık yan ürünleri, deniz yosunu ve kril içeren sucul ürünler, kurutulmuş ürünler, canlı mikroplar ve silaj katkıları.

Yemlerde hiç bulunmaması gereken maddeler ise şunlardır : kimyasal maddeler (dioksinler, dibenzofuranlar ve dioksin benzeri PCB’ler), mikotoksinler (aflatoksin), ağır metaller, veteriner ilaçları, pestisitler (tarımsal ilaç kalıntıları), mikrobiyolojik tehlikeler, bakteriler, endoparazitler ve zehirli bitkiler.

Sonuç

GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, yem ve yem bileşenlerinin zararlı maddelerle veya üretim, kullanım, depolama ve nakliye sırasında kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik kirletici maddeler ile veya diğer sakıncalı maddeler ile kontaminasyondan korunmasını gerektirmektedir.

Yemler iyi durumda olmak ve genel kabul görmüş kalite standartlarını karşılamak zorundadır. Uygun olan yerlerde, İyi Tarım Uygulamaları, İyi Üretim Uygulamaları ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası ilkeleri, gıda maddelerinde oluşabilecek tehlikeleri kontrol etmek için takip edilmelidir. Çevreden kaynaklanan potansiyel kirlilik kaynakları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yem katkı maddeleri, güvenli kaynaklardan elde edilmeli ve bileşenleri bir risk analizine tabi tutulmalıdır. Özellikle yem katkı maddeleri üreticileri, kullanıcıya doğru ve güvenli kullanım sağlamak için net bilgi vermelidir. Yem içerik maddelerinin izlenmesi risk bazlı protokoller kullanılarak yapılmalıdır. Yem içerikleri, tüketicilerin sağlık tehlikelerine yol açabilecek patojenler, mikotoksinler, böcek ilaçları ve istenmeyen maddeler için kabul edilebilir standartlara uymalıdır.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, GMP Plus Yem Sanayi İçin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.