Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Belgelendirme > Spesifik Belgelendirme

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi Nedir?


SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, dünyadaki işletmeler ve çeşitli kuruluşlar için lider bir belgelendirme standardıdır. Bu standart ilk olarak 1997 yılında Social Accountability International (Uluslararası Sosyal Sorumluluk) isimli bir kuruluş tarafından tasarlanmıştır. Ancak yıllar geçtikçe, SA 8000 standardı, işletmelerin, çalışanların adil muamele görmelerine olan bağlılıklarını kanıtlayan genel bir çerçeveye dönüşmüştür.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, kısa sürede, işletmelerin, çalışma ortamlarında sosyal hesap verebilirlik için önemli olan dokuz alandaki performanslarını belirleyen ve tüm alanlarda sürekli iyileştirme sağlayan bir yönetim sistemi standardı haline gelmiştir. Bu standart, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan bildirilerde yer alan esasları yansıtmaktadır.

Bunun yanı sıra her ülkede geçerli olan yasal düzenlemelere saygı duymakta, bunları tamamlamakta ve desteklemektedir. Bugün için iki milyondan fazla çalışan için, etik çalışma koşullarının güvence altına alınması konusunda destek olmaktadır.

Dünyadaki gelişmeler ve yeni ortaya çıkan sosyal ve insan hakları problemleri paralelinde SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı sürekli güncellenmekte ve uygulanabilirliğini sürdürmektedir. Standardın en son güncellemesi 2014 yılında yapılmıştır ve bugün geçerli olan sürümü SA 8000:2014 sürümüdür.

İşletmeler SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardının çok sektörlü uygulanabilirliğini tanımakta ve kriterlerini uyumluluk süreçlerine dahil ederek çalışanların taleplerine cevap vermektedir. Benzer şekilde, çalışma ortamlarında sosyal performansı teşvik etmek ve güçlendirmek isteyen resmi kuruluşlar, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi’ne sahip işletmeleri hedef alan teşvik programları oluşturmaktadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardının ana bölümleri şu şekildedir: çocuk emeği, zorla veya zorunlu çalışma, sağlık ve güvenlik, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretlendirme ve yönetim sistemi.

Özellike 2014 yılında yapılan güncellemede öne çıkan başlıca husus, zorunlu çalışma ile ilgilidir. SA 8000 Belgesi’ne sahip bütün işletmeler, artık çalışanlarının istihdam ücreti ve masraflarından arınmış olmasını sağlamak zorundadır. Ayrıca bütün işletmeler, sağlık ve güvenlik risklerinin takip edilmesinden sorumlu olan ve yönetim temsilcileri ve çalışanlardan oluşan bir sağlık ve güvenlik komitesi kurmak zorundadır. Yine son güncellemede güçlü bir yönetim sisteminin önemi ön plana çıkarılmaktadır. Yönetici kadrolar, bu standardın gerekliliklerinin günlük faaliyetlerine entegre etmesine yardımcı olacak politika, prosedür ve süreçleri temin etmek zorundadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


SA 8000 Belgesi, işletmelerin sosyal performans beklentilerini yerine getirdiği konusunda sürekli ve güvenilir bir güvence sağlamaktadır. Ayrıca sosyal ve iş risklerini görmek ve önlemek için yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmekte olduklarını göstermektedir. Akredite bir belgelendirme kuruluşundan SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi’nin alınmış olması, işletmenin üç yıl boyunca bu SA 8000 standardına uyumlu faaliyet gösterdiğinin bir kanıtıdır.

SA 8000 standardı gönüllü bir standarttır ve işletmelerin kendi sosyal sorumluluklarını denetlemelerini, sürekli izlemelerini ve geliştirmelerini sağlamaktadır. Tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan bağımsız gözetim ve denetimler, işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde yönettiği ve uyumsuzluk risklerini düşürdüğü konusunda güven oluşturmaktadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi sahibi işletmeler, standartlara uyumu korumak için bütünsel yönetim sistemine önem vermekte, çalışanlarının katılımı ve iletişimine, fonksiyonlar arası işbirliğine ve tedarik zincirinde işbirliği yapmaya özen göstermektedir.

Bunun yanı sıra SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi’nin işletmelere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmenin sosyal açıdan sorumlu olduğu ve iş ahlakına bağlılığı kanıtlanmaktadır

 • İşletmenin saygınlığı artmaktadır

 • İşletmenin marka değeri korunmaktadır

 • Tüketici güveni ve olumlu algısı yükselmektedir

 • Çalışanların morali artmaktadır

 • Adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır

 • Çalışma ortamı ve çalışma koşulları iyileştirilmektedir

 • Olumsuz olaylara neden olunmamakta ve doğru riski yönetimi yapılmaktadır

 • Bağımsız olarak doğrulanmış uyumluluk sayesinde işletmenin şeffaflığı artmaktadır

 • Küresel alanda rakiplere üstünlük kazanılmaktadır

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi Neden Önemli?


Social Accountability International (Uluslararası Sosyal Sorumluluk), işletmelerin yönetim sistemlerini sürekli olarak ölçmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacı ile araçlar yaratmıştır. Bu araçlar, sosyal parmak izi öz değerlendirmesi ve sosyal parmak izi bağımsız değerlendirmesidir. Bu araçlar ile işletmelerin yönetim sistemleri 1 ila 5 arasında bir ölçekte belirlenmekte ve iyileştirilecek alanlar gösterilmektedir.

Değerlendirme yapılan 10 alan şu şekildedir: politikalar, prosedürler ve kayıtlar, sosyal performans ekibi, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, izleme, çalışanların katılımı ve iletişim, şikayet yönetimi ve çözümü, dış doğrulama ve paydaşların katılımı, düzeltici ve önleyici hareketler, eğitim ve kapasite geliştirme ve tedarikçi ve müteahhit firmalarının yönetimi. Bu çerçevede işletmelerin sosyal performanslarının sürekli iyileştirilmesi için kritik olan on alanda işletmenin yönetim sistemi ölçülmekte ve geliştirilmektedir.

İşletmelerin yönetim sistemleri bu on alanda 1 ile 5 arasında aşağıdaki şekilde derecelendirilmektedir. Sonuçlar işletmenin iyileştirme alanlarını görmesine yardımcı olmaktadır:

 • 1 = SA 8000 Sosyal Sorumluluk veya sosyal performansı yöneten herhangi bir sistem hakkında farkındalık yok

 • 2 = Kısmen gelişmiş bir yönetim sistemi var, ancak uygulama eksik, tutarsız ve çoğunlukla etkisiz

 • 3 = Gelişmiş bir yönetim sistemi var, ancak tam olarak uygulanmıyor

 • 4 = Gelişmiş yönetim sistemi var ve sürekli ve düzenli olarak uygulanıyor

 • 5 = Gelişmiş yönetim sistemi var ve sistem sürekli iyileştirilmektedir

Sonuç


Kısaca SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı gönüllü bir standarttır ve çalışan haklarının, çalışma koşullarının ve etkin bir yönetim sisteminin kurulması veya iyileştirilmesi dahil olmak üzere işletmeler tarafından karşılanması gereken koşulları açıklamaktadır. SA 8000 Belgesi, işletmenin minimum performans beklentilerini ortaya koymaktadır. Performans göstergeleri SA 8000 standardının ekinde yer almaktadır.

Sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar, çalışanlar ve paydaşlar, işletmelerin adil bir çalışma ortamı ve şeffaf iş uygulamaları sağlama konusundaki taahhüdünü artık daha fazla sorgulamaktadır. Bundan sonrasında da işletmelerin sosyal sorumluluklarını kanıtlamaları gittikçe daha fazla talep edilecektir. Günümüzde insan haklarını yönetmek için en yaygın olarak baş vurulan küresel standart SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardıdır. Bu standart, dünyanın her yerinde her boyuttan işletmeler için uygun olan ilk denetlenebilir standarttır.

Bu standart sayesinde işletmeler, etik istihdam konusunda ve ticari faaliyetlerinde en iyi uygulamalara ulaşmakta, çalışanlar motive edilmekte, işletmede yönetim şekli daha fazla şeffaflık kazanmakta, mevcut iş hacmi genişlemekte, yeni müşteriler ve yatırımcılar işletmeye çekilmekte ve işletmeler sosyal sorumlu bir kuruluş olarak tanınmaktadır.

8000 Sosyal Sorumluluk standardı birçok yasal düzenlemeye göre daha katı ve özel gerekliliklere sahip bir standarttır. Bu yüzden SA 8000 standardı özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler için çok önemli bir rol üstlenmektedir. İşletmeler bu yoldan itibarlarını güçlendirmekte ve rekabet avantajı elde etmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Belgelendirme Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru yapan kuruluşun, ilgili standartın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı hakkında inceleme yapılır.

Belgelendirme Süreci
Döküman Hazırlığı

Gerekli olan prosedürlerin ve denetimlerin hazır olup olmadığı konusunda inceleme yapılır ve kurumun değerlendirmeye hazırlık durumu kontrol edilir.

Belgelendirme Süreci
Belge Verilmesi

İlk iki aşama sonrasında mevcut ise yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilerek, kurumunuza ait belge hazırlama işlemi başlar.