Belgelendirme
+90 212 702 40 00
Laboratuvar
+90 212 702 30 00
Laboratuvar > Diğer Testler

Kimyasal ve Ekolojik Testler

İnsan faaliyetlerinin ekolojik sonuçları tam olarak belirlenmiş değildir. Doğal ekosistemin bozulmaya başladığı bir gerçektir. Ancak bu bozulmanın seviyesi kesin olarak bilinmemektedir. İnsan sağlığı için gerekli olan ekosistem bileşenleri ve işlevleri, geri dönüşü olmayan hasar riski ile karşı karşıyadır.

Biyoçeşitliliği korumaya ve doğal kaynakları akıllıca kullanmaya dayanan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri bu bakımdan son derece önemlidir ve bu konu hep tartışılmaktadır. Bugün endüstriyel düzenleme ve onay prosedürlerinde, ekolojik etki değerlendirmesine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İklim değişikliği ve insan kaynaklı diğer çevresel değişiklikler, önümüzdeki yıllarda, biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmaya devam edecektir. Canlı türleri ekosistemlerde önemli roller oynar. Bu yüzden yerel ve küresel tür kayıpları, ekosistem dengesini tehdit etmektedir.

Örneğin, bitki türleri fotosentez yoluyla karbonu sabitlemek için güneş enerjisini kullanır. Bu işlem birçok canlı için besin zincirinin temelini oluşturur. Oysa bir sera gazı olan karbondioksit atmosferde birikmektedir. Bu ise küresel ısınmanın başlıca nedenidir ve büyük endişe kaynağıdır.

Ekoloji bilimi, organizmaların birbirleri ile ve fiziksel çevreleri ile nasıl etkileşime girdiğini araştırmaktadır. Bu bakımdan gelişmiş laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen kimyasal ve ekolojik testler, ekolojk dengenin takip edilmesi ve işletmelerin verimli ve kaliteli üretim yapmaları bakımından önemli olmaktadır.

Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şu şekilde sayılabilir: ekstrakte edilebilen ağır metal testleri, toksik ağır metal testleri, toplam kurşun miktarı testi, fitalat testleri, krom (VI) tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, nikel miktarı tayini, yasaklı azo boyarmadde testleri, uçucu organik madde testleri, poliaromatik hidrokarbonların (PAH) tayini, kanserojen madde testi, klorfenol testleri, pestisit testleri, formaldehit tayini, su kalitesi testleri ve biyosit testleri.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen kimyasal ve ekolojik testlerde, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan yöntemlere ve standartlara uyulmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında kimyasal ve ekolojik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen kimyasal ve ekolojik test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

Test Süreci
İlk Değerlendirme

Başvuru alınır ve kuruluşun, hangi araçlar için nasıl bir hizmet almak istediğine dair yol haritası çizilir.

Test Süreci
Test İçin Hazırlıklar

Kuruluşun talep ettiği araçlar için uygun laboratuvar ortamı ve şartlar sağlanarak uzmanlarca gerekli ölçümler yapılır.

Test Süreci
Rapor Sunumu

Yetkili ve uzman mühendislerce; test, ölçüm ve analiz verileri için akredite onaylı rapor sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.